Phỏm Tá la miễn phí_Tăng đơn điệu là gì?Giới thiệu về tăng đơn điệu-Trang web thng tin quan tm

Phỏm Tá la miễn phí_Tăng đơn điệu là gì?Giới thiệu về tăng đơn điệu

  thời gian phát hành:2023-12-04 21:10:37   tác giả:玩站nhỏ弟   Khu vực bình luận
1. Tăng đơn điệu có nghĩa là trong một miền nhất định, y (hàm) tăng khi X tăng. Tương tự, giảm đơn đ Phỏm Tá la miễn phí。

1. Tăng đơn điệu có nghĩa là trong một miền nhất định,ăngđơnđiệulàgìGiớithiệuvềtăngđơnđiệPhỏm Tá la miễn phí y (hàm) tăng khi X tăng. Tương tự, giảm đơn điệu có nghĩa là trong một miền nhất định, y (hàm) giảm khi X tăng.

2. Trong khoảng I, nếu biến độc lập x tăng thì giá trị hàm cũng tăng thì hàm số là hàm tăng đơn điệu. Nếu biến độc lập x tăng nhưng giá trị hàm giảm thì hàm đó là hàm giảm đơn điệu.

Phỏm Tá la miễn phí_Tăng đơn điệu là gì?Giới thiệu về tăng đơn điệu

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất