TF88_"suốt đời" có nghĩa là gì?

  thời gian phát hành:2023-12-04 20:14:10   tác giả:玩站nhỏ弟   Khu vực bình luận
1. Dành cả cuộc đời có nghĩa là dành cả cuộc đời để làm một việc gì đó hoặc hoàn thành một mục tiêu TF88。

1. Dành cả cuộc đời có nghĩa là dành cả cuộc đời để làm một việc gì đó hoặc hoàn thành một mục tiêu nào đó.

2. Đặt câu: Trong suốt cuộc đời,ốtđờicónghĩalàgìTF88 cuộc sống bên ngoài của hầu hết mọi người đều trống rỗng và vô nghĩa, trong khi cuộc sống bên trong của họ thì ngu ngốc và không nhận thức được điều đó, thật là đáng buồn và đáng trách.

TF88_

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất